Lappeenrannan Pursiseura ry:n säännöt

PDF-versio

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Pursiseura ry ja kotipaikka Lappeenranta. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on

 1. herättää ja ylläpitää purjehdus- ja veneilyharrastusta,
 2. kehittää jäsenten tietoa ja taitoa vesillä liikkumisessa ja merimiestaidossa,
 3. edistää alusten rakentamista, hoitoa ja käyttöä,
 4. herättää jäsenten kesken hyvää toverihenkeä sekä
 5. edistää veneilyolosuhteiden kehittämistä Saimaan vesistöalueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 1. järjestää purjehdustoimintaa, harjoitus- ja valmennustoimintaa sekä kilpailuja,
 2. järjestää tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen ajanviettoon sekä
 3. tekee ehdotuksia ja aloitteita purjehduksen toimintaedellytysten kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Seura voi omistaa purjehdusta sekä siihen liittyvää loma- ja vapaa-ajan harrastuksia varten tarkoitettuja kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa omistamiensa tilojen ja alusten vuokraustoimintaa, järjestää koulutusta, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää huvitilaisuuksia, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja tai harjoittaa muuta liiketoimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Seuran toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen seuran toimintaan osalliselle, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § Seuran tunnus

Seuran tunnuksena on sen vahvistama seuramerkki, jota käytetään tunnuksena seuran lipussa.

4 § Jäsenet ja jäsenmaksut

Seuran jäseniä voivat olla

 1. varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat seuran syyskokouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun,
 2. kunniajäsenet ja kölintervaajat, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat,
 3. juniorijäsenet, jotka eivät ole vielä täyttäneet 18 vuotta ja jotka suorittavat seuran syyskokouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun sekä
 4. kannattajajäsenet, jotka suorittavat seuran syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Seuran hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet hakemuksesta.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kölintervaajan hallitus kutsuu vuosittain. Kunniajäseneksi seuran vuosikokous voi kutsua seuran toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Seuraan liittyvän jäsenen on suoritettava liittymismaksu ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksu jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäljellä olevilta täysiltä kuukausilta. Jäsenen äänioikeus voidaan evätä, mikäli hän ei ole suorittanut liittymismaksua ja jäsenmaksua kuukauteen maksun erääntymisestä.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eronnut jäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan vuoden alusta lähtien. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronnut jäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan vuoden alusta lähtien.

6 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota voidaan kutsua myös kommodoriksi, ja 4–11 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota voidaan kutsua varakommodoriksi, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Jaostot

Vuosikokous voi perustaa seuralle tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintasäännön.

8 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastukseen viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Seuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, ja 15 vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä, kölintervaajilla ja alle 15-vuotiailla juniorijäsenillä on seuran kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla tai vastaavana aikana seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

12 § Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi ja vuosittain hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. perustetaan tarvittavat uudet hallituksen alaiset jaostot ja lopetetaan tarpeettomat jaostot
 8. valitaan jaostojen puheenjohtajat
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle
 10. valitaan ehdokkaat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja mahdollisten muiden yhteisöjen hallituksiin ja muihin toimielimiin sekä edustajat liittojen kokouksiin
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Veneluettelo, katsastus ja lipunkäyttöoikeus

Seuran veneluetteloon merkitään kaikki jäsenten veneet, jotka on hyväksytty katsastuksessa. Katsastuksesta annetaan veneen omistajalle katsastustodistus kuluvaksi purjehduskaudeksi.

Veneellä, jolla on voimassa oleva katsastustodistus, on oikeus käyttää seuran lippua.

Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa olla samanaikaisesti merkittynä toisen purjehdusseuran venerekisteriin.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sääntömuutos ei vaikuta jäsenen ennen sääntömuutoksen voimaantuloa saavuttamiin jäsenoikeuksiin. Tämä koskee kaikkia jäsenryhmiä.

(PRH 12.8.2021)

*  *  *

 

Yhteistyössä