Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto

Katsastustoiminta kuuluu oleellisena osana LrPS:n toimintaan. Tälle sivulle on koottu tietoja katsastus- ja vesiturva-asioista. Katsastustoiminnan päällikkönä toimii Jorma Julku. Kaikkien katsastajien yhteystiedot ovat infotekstin alla.

Katsastuksen sujuvuuden varmistamiseksi tarkista ennen katsastusta, että:

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin ne eivät myöskään muodosta turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty.

Liputusohjeita:

Veneen perälipun käytössä huomioitavaa:

Liputusohjeen mukaan perälippu voi olla joko kansallislippu tai veneily-yhdistyksen lippu (ns. ”pursilippu”).

Niitä saa merilain mukaan käyttää veneen perälippuna, jos vene on yli 60 %:sti suomalaisessa omistuksessa. EU- ja ETA-maiden kansaslaisen Suomessa liikkuva ja rekisteröity vene, jonka omistaja tai hänen edustajansa asuu täällä vakinaisesti, voi hakea Suomen tai seuransa lipun käyttöoikeutta liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Suosituksia lippujen koolle:
Vene alle 7 metriä – salon pituus 80 cm – lippu noin 54 × 33 cm tai salon pituus 100cm – lippu noin 72 × 44 cm
Vene noin 7–10 metriä – salon pituus 120cm – lippu noin 90 × 55 cm
Vene noin 10–12 metriä – salon pituus 145cm – lippu noin 108 × 66 cm
Vene noin 12–15 metriä – salon pituus 175cm – lippu noin 120 × 75 cm
Vene yli 15 metriä – salon pituus 210cm – lippu noin 165 × 100 cm

Lisätietoja liputuksesta SPV:n sivulta

Katsastajat:

Jaoston pj.:
Jorma Julku, 0400 567 462, sposti: jjulku[at]hotmail.fi

Risto Ilmaniemi, 040 501 5196, itäinen alue
Mauri Kokkola, 040 189 2277
Juha Leino, 0400 151 656, moottoriveneet
Timo Nurmi, 0400 752 719
Kim Rintamäki, 040 172 1533

Ole katsastajiin hyvissä ajoin yhteydessä ja sovi tällit rantaan tai veneelle. Katsastuksia tehdään kesäkuun loppuun saakka.


Koskien vuoden 2019 katsastuksia:

VUODEN 2019 KATSASTUKSEN TEEMANA ILMATÄYTTEISET PELASTUSLIIVIT

Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu ilmatäytteiset pelastusliivit (l. paukkuliivit). Liivit tulee huoltaa vuosittain (valmistajan ohjeita noudattaen) ja tehdystä huollosta tulee olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Ilman huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa.

Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. Pelastusliivit tulee tarkastaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni (jotta liivit myös täyttyvät ilmalla tarpeen tullen). Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda (täytetään liivit ilmalla).

HUOM: Kaasupatruunat tulee punnita ja tarkastaa että paino vastaa patruunan merkintää, jotta havaitaan mahdolliset tyhjentymiset.

Runkokatsastukset on tehtävä vuonna 2019 veneille, joiden runkokatsastus on tehty 2014 tai ennen sitä.

Katsastuskäytäntö on entinen, runkokatsastettavat veneet katsastetaan masto irrotettuna pukillaan ennen vesillelaskua. Runkokatsastus suositellaan tehtäväksi jo edellisenä syksynä nostojen jälkeen.

Lopullinen katsastus samoin kuin vuosikatsastus tehdään veneen ollessa varustettuna ja purjehdus valmiina vedessä.

Veneen omistaja sopii katsastuksen hyvissä ajoin seuran katsastajan kanssa. Katsastus on tehtävä viimeistään 30.6.2019. Vain katsastetut veneet saavat käyttää seuran lippua. Katsastamattomat veneet pitävät perälippuna Suomen lippua. Vain katsastetut veneet ovat seuran ja liiton venerekisterissä.


Koskien vuoden 2018 katsastuksia:

LED-HÄTÄMERKINANTOVÄLINEIDEN SUOSITUKSET

LED-hätämerkinantovälineen nykyiset suositukset, jotka tulevat vaatimuksiksi kaudelle 2019.

– suojausluokka IPX6
– valon väri oranssi tai punainen
– valovoima optimaalisessa suunnassa vähintään 35 cd

Nämä voidaan todeta havainnoimalla ja tuotteen merkinnöistä tai ohjekirjasta. Jos veneilijällä on jo viime kaudella katsastuksessa hyväksyttyjä tuotteita, joista edellä mainittua ei voida todentaa, niillä voi jatkaa. Veneilijälle kerrotaan edellä mainitut suositukset. Lisäksi kerrotaan, että kun standardit valmistuvat niin sekä viime vuonna hyväksytyt että edellä mainitun mukaiset tuotteet voivat muuttua ei-hyväksytyiksi.

Kaudelle 2017 katsastuksessa vaadittavien hätämerkinantovälineiden valikoimaa laajennettiin nykyaikaisen tekniikan mukaisiin LED-hätämerkinantovälineisiin ja muihin perinteistä pyrotekniikkaa korvaaviin tuotteisiin. Tämän päätöksen taustalla olivat tekniikan kehittyminen, yhteistyö ja kenttäkokeet viranomaisten kanssa ja tärkeimpänä vielä veneilijöiltä tulleet toiveet. Pyrotekniikka on osoittautunut harjoitusammunnoissa vähintäänkin hankalaksi käyttää oikein ja myös ikävän usein vaaralliseksi käyttäjälleen, joten oli luonnollista pyrkiä löytämään näille varusteille riittävän hyvä korvaaja.

Lisäsimme LED-hätämerkinantovälineet valikoimaan siitä huolimatta, ettei niille vielä ole standardoituja luokituksia tai viranomaisvaatimuksia ja tietäen, että tästä aiheutuu keskusteluja veneilijöiden ja katsastajien välillä siitä, mikä laite sitten on tarpeeksi hyvä. Vuosi sitten ilmaisimme vaatimuksen seuraavalla tavalla: tuotteen valmistajan vesitiivis vapaa-ajan veneilykäyttöön ja nimenomaan hätämerkinantovälineeksi valmistama laite.

Minkälainen laite sitten täyttää edellä kirjoitetun varsin väljän vaatimuksen. Tässä on tärkeää ajatella laitteen käyttötarkoitusta – hätämerkinantoväline. Sen tulee toimia silloin kun on hätä. Sen tulee olla helppo käyttää. Sen tulee näkyä riittävästi. Se tulee tunnistaa hätämerkiksi. Se ei saa häiritä veneen muiden laitteiden eikä navigoinnin toimintaa. Tervettä järkeä käyttäen näillä ohjeistuksilla pitäisi unohtaa autoilukäyttöön ja muuhun varoitusvilkkukäyttöön ja liikenteen ohjaukseen tarkoitetut tuotteet. Niiden näkyvyys on tyypillisesti joitakin satoja metrejä, kun pitäisi mieluummin olla marimaileja. Laitteiden vesitiiviyskin on ihan käytännön lavuaarikokeilla osoittautunut tyhjäksi lupaukseksi. Myös laitteissa usein oleva voimakas magneetti voi aiheuttaa yllätyksiä veneilijälle, kun magneettikompassi huomaamatta näyttääkin enemmän tai vähemmän väärä suuntia.

Näistä lähtökohdista olemme nyt täsmentäneet ohjeistusta seuraavasti. Vesitiiviys veneilykäytössä tarkoittaa suojausluokkaa IPX6. Tämä on helppo todeta, koska suojausluokille ovat mittausmenetelmät olemassa ja merkinnät ovat kansainvälisesti vakioituja. Hätämerkinantokäyttö tarkoittaa kahta asiaa: valon väriä ja valovoimaa. Valon värin tulee olla oranssi tai punainen. Näin ollen valkoinen väri ei käy. Tämä tullee olemaan eurooppalainen vaatimus tulevaisuudessa ja myös viranomaisten näkemys tukee tätä. Tämäkin on helppo todeta katsastuksessa. Valon voimakkuuden tulee optimaalisessa suunnassa olla vähintään 35 kandelaa [cd]. Tähän ei ole yksikäsitteistä mittausmenetelmää vielä käytössä, joten tukeudumme valmistajan mittaustuloksiin ja ohjekirjan ilmoittamaan tietoon.

Tarkennettuja vaatimuksia noudatetaan kaudesta 2019 alkaen, ellei siihen mennessä ole standardeja olemassa. Tällä kaudella vaatimusten mukaisten laitteiden käyttöä suositellaan vahvasti. Veneilijällä on kuitenkin itsellään vastuu omasta turvallisuudestaan, joten jos veneilijä on vakuuttunut katsastuksessa esittämänsä laitteen riittävyydestä ja käyttökelpoisuudesta, vaikka laitteen merkinnät ja ohjeet sitä tuekaan, niin laitteen voi katsastuksessa hyväksyä.

Standardointityö ja hyväksyntävaatimusten kansainvälinen sopiminen on vielä meneillään ja se kestää parhaimmillaankin vähintään vuoteen 2019, todennäköisesti tätäkin pitempään. Kun nämä vaatimukset valmistuvat, tulemme noudattamaan niitä, mahdollisten siirtymäaikojen puitteissa. Tämä voi tarkoittaa silloin sitä, että mikä tahansa tai jopa kaikki nyt markkinoilla olevat tuotteet voivat olla lopulta sellaisia, etteivät ne täytä vaatimuksia. Tämä on syytä kertoa selkeästi veneilijälle, jotta hän tietää mihin tulee varautua. Tarkoitus ei ole tietenkään aiheuttaa veneilijälle kohtuuttomia vaatimuksia ja kustannuksia, mutta käytännössä vaatimukset ja siirtymäajat tiedämme vasta standardointityön valmistuttua.


Koskien vuoden 2017 katsastuksia:

Muistutus runkokatsastuksista: veneille joiden runkokatsastus (peruskatsastus) on tehty 2012 tai ennen on vuonna 2017 tehtävä runkokatsastus.

Veneen omistaja sopii katsastuksen hyvissä ajoin seuran katsastajan kanssa. Katsastus on tehtävä viimeistään 30.6.2017.

Hätämerkinantovälineisiin tulee muutoksia: painopiste on tulevaisuudessa siirtymässä elektronisiin välineisiin. Käytännössä aikaisemmin vaaditut hätämerkinantovälineet täyttävät jatkossakin katsastusvaatimukset, mutta nyt vene voidaan katsastaa myös ilman, että siinä on pyrotekniikkaan pohjautuvia hätäilmoitusvälineitä, edellyttäen, että veneessä on korvaavia varusteita.

Hätämerkinantovälineistä katso lisätietoja sivun alareunasta.

Yleistä katsastuksesta

Katsastuskäytäntö on entinen, runkokatsastettavat veneet katsastetaan masto irrotettuna pukillaan ennen vesillelaskua. Runkokatsastus suositellaan tehtäväksi jo edellisenä syksynä nostojen jälkeen.

Lopullinen katsastus, samoin kuin vuosikatsastus, tehdään veneen ollessa varustettuna ja purjehdusvalmiina vedessä.

Vain katsastetut veneet saavat käyttää seuran lippua. Katsastamattomat veneet pitävät perälippuna Suomen lippua.

Vain katsastetut veneet ovat liiton venerekisterissä.

Katsastusmaksu on 2 e/veneen pituusmetri ja runkokatsastus 4 e/pituusmetri (sis. vuosikatsastuksen) ja ne laskutetaan seuran osoitetietojen kautta katsastuksen jälkeen.

Lisätietoja hätämerkinantovälineistä

Uudet vaihtoehtoiset hätämerkinantovälineet ovat seuraavat:

1-luokka

vaihtoehto A: VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys), matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl oranssisavuja

vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja

2-luokka

vaihtoehto A: VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1kpl led-soihtu varaparistoineen tai 4kpl punasoihtuja

vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1kpl ledsoihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja

3-luokka

vaihtoehto A: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1 kpl led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)

vaihtoehto B: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu

4-luokka:

Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja

Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.

* * *

 

Yhteistyössä